Avís legal

ANETO NATURAL S.L.U, responsable del lloc web, en endavant ANETO NATURAL, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així como a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació. 

ANETO NATURAL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web de ANETO NATURAL.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: ANETO NATURAL S.L.U.
Nom comercial:  ANETO NATURAL
NIF: B-08362998
Domicili: Polígon Industrial Santa Maria 08271 Artes

Telèfon: 902.44.25.54

Registre Mercantil Barcelona Tomo 33720, folio 195, hoja B-548
e-mail: oficina@anetonatural.com

2. OBJECTE

A través del Lloc Web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres productes i serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.
 
4. PROPIETAT INDUSTRIAL E INTELECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostrin en l’espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits en la pàgina, que son propietat exclusiva de la empresa i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l´Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els citats continguts mantenint indemne a la empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l´incompliment de aquestes obligacions. 

En cap cas l’accés a l´Espai Web implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, excepte que s’estableixi  expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’ús de l´Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l´Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per l’ empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordenador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així como el propi Espai en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l´Espai Web, o menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l´Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l´Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitja, a menys que es tingui l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L´Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L´USUARI DE L´ESPACI WEB

L´Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l´Espai Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d´Ús de l´Espai Web; (iii) la moral i bones costums generalment acceptades i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir a l´Espai Web.
 3. Facilitar informació verdadera al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l´Espai Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l´Usuari. L´Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant, lo establert a l’apartat anterior, l´Usuari haurà també d’abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l´Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d´ús lesiu dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts guardats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o zones restringides de l´Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l´Espai Web dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògic que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de la empresa, proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de la empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o el fet resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant per aconseguir-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició per aquesta efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web o es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l´Espai web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l´Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï  o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral, a las bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d´ ansietat o temor.• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per  la salut i l’equilibri psíquic.• Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi sigut autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.• Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l´Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l´Espai Web, se li proporciones una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custodia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als mencionats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extravio o l’accés no autoritzat, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuí la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugues derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l´Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Us, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar per  l’empresa.

Davant  qualsevol dubte o suggeriment pot contactar amb el responsable de l´Espai Web a través de la següent adreça electrònica: oficina@anetonatural.com

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements e informacions contingudes en la web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstancies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar-ne como conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l´Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, es contrari a les presents Condicions Generals d´Us. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús de l´Espai Web.
 
Únicament serà responsable d’eliminar, el mes aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobre carregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altre causa aliena al control de l’empresa. 
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitja de comunicació, tals com virus informàtics o qualsevol altres.
 3. Abús indegut o inadequat de l´Espai Web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.                         L’administrador de l´espai web es reserva el dret de retirar, total o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l´Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deures a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d´Espai Web. Tanmateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut e informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant aquests únicament per a la prestació dels servicis de consultes i dubtes. Per altre costat, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l´Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.
 
Vostè mantindrà a l’empresa indemne enfront a qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers como a conseqüència del seu accés o ús de l´Espai Web. Tanmateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb el fi de recavar o extraure dades o de qualsevol altre actuació per la seva part que imposi una carrega irraonable sobre el funcionament de l´Espai Web.

7. HIPERVÍNCLES

L´Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tant sols mitjançant un hiperenllaç o hipervíncle, l´Espai Web, així com cap del seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L´Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb objecte de facilitar l’accés de l´Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests Espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l´Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l´Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostre societat; (ii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertit, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l´Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia direcció de l´Espai Web, sense permetre que l´Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l´Espai Web como a part de la seva web o dintre d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l´Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l´Espai Web, desprès de lo qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espai web que tinguin establerts enllaços amb destí a l´Espai Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l´Usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà aquestes dades de manera automatitzada i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot  en compliment del RGPD, LOPDGDD y LSSI. L´Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així como l’establiment de les finalitats prèviament s’establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9.COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en l´Espai Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l´Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts mes desitjats o específics.

Les cookies recopilen la direcció IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies son fitxers enviats a un navegador, per mitja d’un servidor Web, per a registrar la navegació de l´Usuari en l´Espai Web, quant l´Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per  ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l´Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l´Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i números d’entrades.

10.-DECLARACIOES I GARANTÍES

ANETO NATURAL manifesta la seva voluntat de donar compliment a la totalitat de la normativa en matèria de comerç electrònic i protecció de dades. Així mateix garanteix la traçabilitat dels seus productes i el compliment de la normativa alimentaria.

L´Espai Web disposa de continguts informatius, així como d’una tenda online on adquirir els productes ANETO NATURAL. Els productes oferts a la tenda online tenen idèntiques característiques que els oferts en el comerç convencional. Es garanteix l’entrega amb una data de caducitat mínima de sis mesos. El pagament dels productes adquirits es realitza mitjançant sistemes de pagament segurs. El consumidor disposa del dret de desistiment sobre els productes adquirits. Els productes disposen de la garantia prevista legalment.

11. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en  cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquest es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d´Us, així com l’ús de l´Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En el supòsit de que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ús resultes inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a  conseqüència d´una resolució judicial o administrativa, aquesta falta d’exigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d´Us resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altre que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura de lo possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

Menú