Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ANETO NATURAL es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ANETO NATURAL garanteix que, com a titular dels fitxers de caràcter personal, tractarà confidencialment les dades personals que voluntàriament li siguin facilitats pels usuaris d’aquest portal o de perfils oficials d´ANETO NATURAL en xarxes socials, a través dels serveis o promocions d´ANETO NATURAL o per qualsevol altre mitja.

ANETO NATURAL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

A continuació, en compliment de lo disposat en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa sobre els termes i condicions del tractament de dades efectuat per ANETO NATURAL.

1. RESPONSABLE  DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Denominació Social: ANETO NATURAL SLU
Nom Comercial: ANETO NATURAL
Domicili Social: Polígon Industrial Santa Maria, 08271 Artes
CIF/NIF: B-08362998
Telèfon: 900 202 106
e-mail: oficina@anetonatural.com

Presencia web corporativa d´ANETO NATURAL:

Domini canònic del lloc web: https://www.caldoaneto.com
Dominis de servei o secundaris: https://www.tiendaneto.com
Perfils socials:
YOUTUBE/FACEBOOK/INSTAGRAM/TWITTER 

2. FINALITAT I LEGITIMACIO DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de lo establert en el Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”) així com de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, “LSSICE”), ANETO NATURAL l’informa que el tractament de les dades personals que ens faciliti pot perseguir totes o algunes de les següents finalitats, segons se l’indicarà en cada cas:

1.- Finalitats contractuals:  L’adquisició de productes a través de la tenda online requereix facilitar dades de caràcter personal, que seran tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb vostè. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat és l’execució d’un contracte o per  l’aplicació de mesures pre-contractuals. No es cediran les seves dades personals a tercers excepte que existeixi obligació i a excepció de les seves dades personals mínimes per a gestionar l’enviament de la seva comanda. Les dades personals es guardaran mentre es gestioni la relació contractual i en tant no prescriguin les obligacions legals derivades de la mateixa.

2.- Publicitat, informació sobre productes i gestió de les promocions: Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de facilitar-li informació sobre productes i serveis d´ANETO NATURAL. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat es el seu consentiment. No es cediran dades a tercers excepte si existeix obligació legal. Les seves dades personals seran tractades mentre segueix vigent la seva autorització.

3.- Atenció a les seves consultes i sol·licituds:  Es donarà resposta a les seves consultes i sol·licituds enviades per correu electrònic, postal o telefònic a través de qualsevol dels mitjans que consten en l’apartat “Contacte” de la web. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat és el seu consentiment. No es cediran dades a tercers excepte si existeix obligació legal. Les seves dades personals seran tractades mentre segueixi vigent la seva autorització.

4.- ¿Vols treballar amb nosaltres? Les persones interessades podran enviar el seu currículum vitae a través de la pàgina web. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat és el seu consentiment en participar en processos de selecció de persones treballadores presents i futures. No es cediran dades a tercers excepte si existeix obligació legal. Les seves dades personals seran tractades mentre segueixi vigent la seva autorització.

5.- Gestió Canal Ètic: Les seves dades seran tractades en el marc del procediment del Canal Ètic de la companyia. La base de licitud pel tractament de les seves dades per aquesta finalitat es el compliment de la Directiva 2019/1937/EU de protecció del denunciant.

3. COMUNICACIÓ DE LES DADES

En cap cas es cediran dades a tercers, ni es procedirà al tractament automatitzat de les seves dades. 

4. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per a la consecució de les finalitats indicades, així com, en el seu cas, mentre no retiri el seu consentiment. Tanmateix, les seves dades seran conservades durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d’acord amb cada tipologia de dades i en tot cas mentre no prescriguin les accions legals derivades de les mateixes.

5. LES DADES QUE RECOPILEM

En atenció al principi de tractament mínim, sols es requeriran les dades estrictament necessàries per a procedir a les finalitats per a les quals son recavades. ANETO NATURAL no te accés a dades bancàries dels clients de la tenda online.

Tota la informació que l’usuari faciliti a través dels medis abans indicats hauran de ser veraç. A aquest efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas, serà l’usuari l’únic responsable de les manifestacions, falses o inexactes que realitzi i dels perjudici que causi a ANETO NATURAL o a tercers per la informació que faciliti.

6. DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

La normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades personals que impliquen els nostres serveis que es poden resumir en:

  • Dret d’accés: Conèixer quins tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament de dades que estem portant a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquestes inexactes o no certes.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos previstos legalment.
  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una copia en un format interoperable de les dades que estiguin sent tractades, així como a transmetre’ls a altre entitat.
  • Dret de supressió: Sol·licitar l’eliminació de totes les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals van ser recollides.
  • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament de tractament basats en la revocació de l’autorització prestada inicialment.

L’usuari podrà exercitar els seus drets dirigint l’oportuna sol·licitud a la direcció de correu electrònic o postal indicades al peu de cada formulari o, en el seu defecte a la següent direcció postal o de correu electrònic:

  • ANETO NATURAL, Polígon Industrial Santa Maria 08271 Artes, indicant en el sobre la referència: REF: DADES PERSONALS, o
  • Enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic  lopd@anetonatural.com , indicant-ne el dret a exercitar i incloent-hi en ambdós casos fotocopia del seu DNI o altre document d’identificació similar.

En el cas de que s’hagi atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, vostè te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vostè considera que hi ha una incidència amb la forma en que ANETO NATURAL està tractant les seves dades, pot dirigir la seva reclamació a lopd@anetonatural.com  o a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. ÚS DE COOKIES I MONITORIZACIÓ DE LA NAVEGACIÓ

Per consultar la informació d’aquest punt, li proporcionem la Política de Cookies dels nostres llocs web: www.tiendaneto.com/es/politica-privacidad

8. DIRECCIONS IP

Els servidors dels llocs web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el número de impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etcètera.

9. CANVI

Podem modificar aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals i, si introduïm algun canvi significatiu, l’avisarem a través dels nostres llocs web, o per altres mitjans, i tindrà la oportunitat de revisar els canvis abans de que es facin efectius. Si no està d’acord amb qualsevol dels canvis, pot exercir els seus drets o gestionar els seus consentiments.

L’ús continuat dels nostres llocs web desprès de publicar o enviar un avis sobre els nostres canvis en aquesta Política de Privacitat y Dades Personals implica que la recopilació, la utilització i l’ús compartit de les seves dades personals estan subjectes a la Política de Privacitat i Dades Personals actualitzada.

Data actualització 21/11/2022

Menú